Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie.

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-28

Data poprzedniej aktualizacji: 2017-12-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-18

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 22.03.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczne logo na stronie), a w nim:

 • czytelna czcionka
 • powiększanie czcionki
 • pomniejszanie czcionki
 • podkreślone odnośniki
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • jasne tło
 • negatyw

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Rymacki, dyrektor szkoły, dyrektor@jagiellonczyklasin.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 466 42 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych, ul. Odrodzenia Polski 3, 86-320 Łasin

Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Budynek usytuowany jest w centrum Łasina i można do niego dotrzeć od ul. Odrodzenia Polski 3, 86-320 Łasin.
Dojechać –  wjazd na teren budynku bramą od ulicy Konarskiego. Na terenie placu przy szkole znajdują się dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego budynku od ulicy Odrodzenia Polski 3 prowadzą chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Schody nie są wyposażone w żadne urządzenia umożliwiające wejście do budynku osobą które mają trudności w poruszaniu się. Drzwi wejściowe do szkoły są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dotarcie na inne niż parter pietra budynku możliwe jest schodami nie przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy umożliwiającej dotarcie na piętra.
Toaleta dla interesantów, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. .
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie jest dostępna usługa tłumacza migowego.

 

Skip to content