Technik rachunkowości

Technik rachunkowości z logistyką
Rozszerzenia:
język angielski/niemiecki

Czym zajmuje się technik rachunkowości

1.     w zakresie kwalifikacji EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

–       prowadzeniem rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

–       sporządzaniem dokumentacji kadrowej,

–       prowadzeniem spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

–       rozliczaniem wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

–       prowadzeniem analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

–       prowadzeniem ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

–       prowadzeniem  rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

2.     w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:

–       organizowaniem rachunkowości jednostek organizacyjnych,

–       ewidencjonowaniem operacji gospodarczych,

–       przeprowadzaniem inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,

–       wycenianiem składników aktywów i pasywów,

–       ustalaniem wyniku finansowego,

–       sporządzaniem jednostkowych sprawozdań finansowych,

–       prowadzeniem analizy finansowej.                  

Skip to content